HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NCKH-SKKN NĂM HỌC 2016 - 2017
Lượt xem:6340 Cỡ chữ
          UBND QUẬN ĐỐNG ĐA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 319/PGD&ĐT
V/v hướng dẫn công tác NCKH-SKKN
năm học 2016 - 2017
      
        Đống Đa, ngày  24 tháng 10 năm 2016
 
Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học,
Mầm non quận Đống Đa
 
Thực hiện Hướng dẫn số 3925/SGD&ĐT-GDTX-CN, ngày 19/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017;
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đống Đa hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học (NCKH), Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2016- 2017 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục để giải quyết các vấn đề  thực tiễn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.
2. Yêu cầu
Các đơn vị, trường học quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác NCKH, SKKN; nghiêm túc thực hiện qui trình để có được sản phẩm SKKN, NCKH thiết thực, khả thi ứng dụng hiệu quả trong quản lý, giảng dạy của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng phổ biến, áp dụng NCKH, SKKN vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động NCKH, SKKN được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ,  phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh.
B. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

 I. CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN

1. Định hướng nội dung nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm
 - Các hoạt động định hướng đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới;
- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
 - Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường;
 - Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy;
 - Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị;
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;
 - Hoạt động xã hội hoá giáo dục trong các đơn vị trường học;
 - Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;
- Tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường;
- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;
- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh trong mỗi tiết học phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội;
- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;
2. Quy định chung
 - Bản SKKN được đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Times New Roman cỡ 14; dãn dòng 1.2, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; đánh số trang/tổng số trang, căn giữa.
 - Không ghi tên tác giả, tên đơn vị công tác, tên quận huyện trong bản SKKN.
- Không chấm và công nhận các SKKN của 2 tác giả trở lên .
- Bản SKKN được in, đóng quyển, bìa màu, số trang tối đa 30 trang.
- Không bảo lưu kết quả SKKN ở những năm học sau đó.
3. Quy trình đánh giá
3.1. Cá nhân: Báo cáo các giải pháp trong SKKN cùng các minh chứng chứng minh tính hiệu quả, tính thực tiễn trước tổ chuyên môn.
3.2. Tổ chuyên môn: Các thành viên trong tổ chuyên môn phỏng vấn, thẩm định tính hiệu quả, đánh giá, xếp loại SKKN, tổng hợp gửi kết quả lên Hội đồng khoa học cấp trên.
3.3. Hội đồng khoa học cơ sở: Hội đồng khoa học cơ sở phối hợp với Ban chấm SKKN tổ chức giám sát, đánh giá, thẩm định, xếp loại  những SKKN được tổ chuyên môn xếp loại A.
Nộp SKKN được xếp loại A và các loại báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo thời gian qui định.
4. Thời gian, địa điểm nộp SKKN
     4.1. Thời gian: Theo Phụ lục 5.
     4.2. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, số 3 ngõ 5 Hoàng Tích Trí.
4.3. Hồ sơ nộp:
      - Danh sách SKKN của cả đơn vị: 01 bản.
-  Biên bản chấm SKKN (Phụ lục 3), kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN.
- Bản in SKKN: Bó theo môn học/lĩnh vực; ngoài bó có nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/lĩnh vực và số lượng.
      - Đĩa CD chứa các tệp đề tài SKKN ghi chung vào 01 đĩa, sắp xếp theo thư mục của từng cấp, môn học hoặc lĩnh vực viết SKKN. Tên tệp SKKN quy định như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lơp_tentacgia_tendonvi.doc. Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường TH Thăng Long sẽ đặt tên tệp:  toan_3_Minh_ththanglong.doc.
       5. Tổ chức phổ biến, ứng dụng, lưu trữ hồ sơ SKKN
       5.1. Phổ biến và ứng dụng
         - Phổ biến phải thể hiện rõ tính mục đích, hiệu quả, cấp thiết của SKKN, phù hợp với thời gian, đối tượng, phạm vị áp dụng.
        Nội dung trình bày phải rõ cách làm hay ý tưởng mới của từng giải pháp mà SKKN đã nêu, đồng thời cần thông qua nhiều ví dụ minh họa  tường minh cho mỗi giải pháp.
       - Ứng dụng phải kịp thời vào các hoạt động giáo dục của đơn vị, phù hợp với thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng.
      - Mỗi đơn vị giáo dục, mỗi tổ chuyên môn  xây dựng lịch tổ chức phổ biến, ứng dụng các giải pháp SKKN được các cấp công nhận vào thực tiễn hoạt động của đơn vị theo chuyên đề tổ, nhóm chuyên môn, cấp trường. Gửi lịch phổ biến, ứng dụng SKKN của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi và tổng hợp (trước ngày 15/11/2016).     
       5.2. Lưu trữ hồ sơ
   - Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến SKKN như: Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, Kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học, danh sách đăng ký SKKN của cá nhân, Quyết định thành lập Ban chấm SKKN, phiếu chấm của giám khảo, bản SKKN, minh chứng về phổ biến ứng dụng SKKN, phiếu khảo sát chất lượng đối tượng nghiên cứu trước và sau khi thực hiện các giải pháp nâng hiệu quả của SKKN. Biên bản thẩm định tính hiệu quả của tổ chuyên môn và Hội đồng khoa học. Tập các SKKN tiêu biểu theo môn học, theo khối, lớp.
      - Lập sổ theo dõi các SKKN đã phổ biến hằng năm để nắm bắt kịp thời, chính xác tính hiệu quả của SKKN khi ứng dụng.
6. Qui định về khen thưởng, kỉ luật
Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đánh giá thi đua các cá nhân, đơn vị về công tác SKKN theo các nội dung:
- Tổ chức tốt hoạt động phổ biến và ứng dụng hiệu quả SKKN ở đơn vị (thể hiện ở số buổi tổ chức, số SKKN được phổ biến ứng dụng, hình thức tổ chức).
- Thực hiện đúng và có chất lượng quy trình nghiên cứu, quy trình chấm để có sản phẩm SKKN thiết thực, hiệu quả. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Thực hiện đăng ký và nộp SKKN về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian.
    - Tỷ lệ SKKN được xếp loại/TS cán bộ CNVC của đơn vị.
    - Những SKKN sao chép không được xếp loại và tác giả SKKN bị nhắc nhở, phê bình; tập thể có cá nhân sao chép SKKN sẽ bị trừ điểm trong đánh giá thi đua cuối năm.
II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
    Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng khoa học quận Đống Đa.
      Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai nghiêm túc, nâng cao hiệu quả các hoạt động SKKN, NCKH nhằm góp phần thúc đẩy chất lượng đội ngũ, chất lượng toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục đăt ra.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên (để t/hiện);
- Hội đồng SKKN quận (để báo cáo);                                                                                            
- Lưu Vp.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã kí)
 
Tạ Ngọc Thắng

Bản in Email Quay lại
Tin liên quan:
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018 (1585 lượt xem)
CHÚC MỪNG BẠN ĐINH QUANG MINH (8A1) XUẤT SẮC LỌT VÀO VÒNG QUỐC GIA KÌ THI OLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH QUA MẠNG 2017 (1245 lượt xem)
TUYỂN CHỌN HỌC SINH THAM GIA DỰ TUYỂN HỌC BỔNG SINGAPO (1867 lượt xem)
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC QUẬN ĐỐNG ĐA (629 lượt xem)
LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (3956 lượt xem)
Đang trực tuyến: 28 Tổng truy cập: 1,151,995
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÁNG THƯỢNG
Địa chỉ: 159 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04)37 750 685
Email: c2langthuong-dd@hanoiedu.vn
Website: http://thcslangthuong.edu.vn